27 okt 2022

Interview Marieke Hansté – Focus op leefbaarheid

Focus op Leefbaarheid (FOL) komt op voor de leefbaarheid in het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek. Sinds de oprichting – de vereniging bestaat officieel pas een jaar – groeit FOL niet alleen in omvang, maar ook in bereik. Zo leidde de zienswijze die de vereniging op het PIP heeft ingediend, tot het toevoegen van een sociaaleconomische paragraaf in het plan. Maar er is meer, vertelt voorzitter Marieke Hansté.

Regie over de eigen leefomgeving. Dat is een gevoel waaraan het veel inwoners van het Springendal en Dal van de Mosbeek steeds meer ontbreekt, sinds er plannen worden gemaakt en uitgevoerd vanwege Natura 2000. Meepraten, meedenken, serieus genomen worden: dat is de inzet van FOL. Marieke: “Wat onze voorouders hebben opgebouwd, houden wij gezamenlijk in stand. Onze wens is dat onze kinderen hier ook kunnen blijven wonen en werken.”

Hoe zou jij de bestaansreden van FOL omschrijven?

Marieke: “FOL heeft de missie om leefbaarheid onderdeel te laten uitmaken van de besluitvorming in het gebiedsproces Natura 2000. In onze ogen is hierbij de menselijke maat kwijtgeraakt, alles draait om de natuur. En voor de duidelijkheid: wij zijn niet tegen natuur, we hebben juist hart voor ons leefgebied. We willen alleen graag meer balans tussen de belangen van de natuur en het leven van mensen hier. Ons belangrijkste punt is dat bij voorgenomen ingrepen niet alleen naar de ecologische effecten, maar ook naar de sociaaleconomische gevolgen moet worden gekeken.”

Kun je voorbeelden noemen?

“Als bedrijven stoppen of zich laten uitkopen, komen erven en gebouwen leeg te staan. Wij willen meedenken over de invulling van de ruimte die daarmee ontstaat. Wat je ziet gebeuren, is dat vermogende mensen uit het westen het land opkopen. We staan al in de top drie van gemeenten waar de meeste ‘tweede huizen’ staan, dat wordt alleen maar meer. Niet goed voor de lokale bedrijvigheid, maar ook niet voor de jeugd. Veel kinderen die hier zijn opgegroeid willen hier graag blijven wonen, maar zij moeten noodgedwongen ergens anders op zoek naar een plek. Hier zijn de huizen er niet, of ze zijn onbetaalbaar.”

“We moeten niet alleen kijken naar de ecologische effecten, maar ook naar de sociaaleconomische.”

Hoe is FOL ontstaan en georganiseerd?

“Het begon als klein initiatief in buurtschap Hanstiehook, met zes gezinnen bij elkaar. We merkten dat het gebiedsproces steeds vaker onderwerp was van onderlinge gesprekken en dat het ongenoegen over de gang van zaken toenam. Toen hebben we tegen elkaar gezegd: als we iets willen, moeten we nu opstaan. Niet in de zin van een opstand, maar juist vanuit rede. Door samen te kijken naar wat er mogelijk is. We hebben in 2019 een brief opgesteld aan de Provincie, waarin we de missie en achtergrond van FOL hebben geschetst. Een jaar geleden werd de vereniging officieel opgericht. Inmiddels hebben we ruim 100 leden.”

Wanneer is FOL tevreden?

“Voor ons is het belangrijkst om de regie over ons leefgebied terug te krijgen. Het gevoel dat er mét ons wordt gepraat, in plaats van over ons. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar vanuit dialoog kunnen vinden. Maar dan moet er wel een dialoog bestaan. Gelukkig merk ik wel dat overheden hiervoor openstaan, we zijn steeds beter in gesprek. Het lijkt me ook mooi als we onze krachten in de toekomst kunnen bundelen met soortgelijke verenigingen in Overijssel. Die zie je steeds meer opkomen, omdat overal hetzelfde speelt. Afgelopen dinsdag heb ik dit ook nog mogen uitleggen aan alle gedeputeerden van de provincie Overijssel en zelfs de commissaris van de Koning. Het onderwerp heeft ook hun volle aandacht. Hopelijk helpt dit ons straks bij de bespreking van het PIP op 7 december. Op 23 november gaan we hiervoor onze zienswijzen nog toelichten voor Provinciale Staten.”

 

Waar ben je tot nu toe het meest trots op?

“Ik ben het meest trots op de ontwikkeling die we al hebben doorgemaakt. Van klein initiatief tot vereniging met heel wat leden. Zoveel mensen die elkaar hebben gevonden en zich belangeloos inzetten. Er wordt inmiddels in zes werkgroepen gewerkt aan verschillende thema’s, zoals grondbeheer, energie en de lopende én komende gebiedsprocessen. We onderzoeken innovatieve verdienmodellen voor agrariërs en zijn op zoek naar een antwoord op de vraag of het mogelijk is om als agrariër de gewenste natuurwaarden te behalen. Dit doen we op basis van feiten en cijfers, niet op onderbuikgevoel. Wat zijn de mogelijkheden voor dit gebied in de toekomst? Meten is weten, is daarbij ons motto.”

Op welke manier is FOL nu al betrokken bij het Natura 2000 gebiedsproces?

“We hebben de afgelopen periode een aantal gesprekken met de provincie gevoerd. Hieruit zijn tot nu toe drie concrete afspraken voortgekomen. Ten eerste mag FOL meedenken over de aanbestedingen van de uitvoering van de werkzaamheden. We willen, waar mogelijk, lokale aannemers en loonwerkers bij de werkzaamheden betrekken. Daarnaast zullen we meedenken over de kansen die de uitvoering biedt, als vertegenwoordigers van het sociaaleconomisch perspectief. Tot slot zoeken we uit hoe we in het gebiedsproces een rol kunnen spelen in beheer van natuur en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen.”

// Meer weten of lid worden?

Neem dan contact op via info@focusopleefbaarheid.nl. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Je ontvangt dan een uitnodiging voor de FOL-nieuwsbrief en de bijeenkomsten die de vereniging regelmatig organiseert.

Gerelateerd