Brunninkhuizerbeek

Natte gronden en zeldzame plantensoorten

Aan de noordzijde van de Hooidijk, een verharde weg die midden door het beschermde gebied ligt, ligt de Paardenslenkte. Een groot heideterrein, bovenop de stuwwal van Ootmarsum. Ten oosten van de Paardenslenkte ontspringt de Brunninkhuizerbeek. Net als de andere beken in het gebied heeft de Brunninkhuizerbeek op dit moment te maken met hoge pieken in de toe- en afvoer van water.

In en rondom de beek heeft daarom, in het kader van het project ‘Terug naar de bron’, de afgelopen jaren al beekherstel en natuurontwikkeling plaatsgevonden. Er zijn sloten gedempt en de Brunninkhuizerbeek is versmald en minder diep gemaakt. Door maaien en afvoeren zijn diverse plekken verschraald. Hierdoor kon een meer soortenrijke vegetatie ontstaan. In het nieuwe Dal van de Brunninkhuizerbeek vind je onder andere veldrushooiland, bronvegetaties en elzenbroekbos.

In het beekdal is blauwgrasland aanwezig: een soortenrijke plantengemeenschap van schraal nat grasland die goed gedijt op voedselarme, natte gronden. Er komen opvallend veel zeldzame plantensoorten in voor, die we voor het gebied willen behouden. Hiervoor is het tegengaan van de uit- en afspoeling van meststoffen en ontwatering in deze zone een belangrijke maatregel. Wat dit precies betekent voor de omliggende percelen, wordt nog onderzocht. Om de piekafvoeren en overstroming met vermest grondwater vanuit Duits grondgebied tegen te gaan, zijn vermoedelijk maatregelen nodig op dit Duitse grondgebied.

Ontdek meer gebieden