Roezebeek

Een beek met een smalle strook broekbos

Dwars door de Slenk van Reutum, een tamelijk droog bos- en heidegebied, loopt de Roezebeek. Het intrekgebied van de beek ligt buiten het Natura 2000-gebied. Langs de beek komt een smalle zone broekbos voor; een permanent nat en soms plaatselijk overstroomd bos. Een plek waar specifieke flora en fauna het goed doen. Naarmate de verdroging in het gebied toeneemt, krijgen deze soorten het steeds zwaarder.

Hoog op de stuwwal van Ootmarsum ontspringen bronnen die van grote ecologische waarde zijn. Ze voeden de beken die dit gebied kenmerken, waaronder ook de Roezebeek. Er treedt hier, net als op meer plekken in het gebied, ontwatering op. Dit zorgt voor verdroging en verminderde grondwateraanvulling. Hierdoor verdwijnen op den duur bron- en kwelplekken, terwijl deze juist de basis vormen van de gevarieerde soorten die hier zijn ontstaan.

De mestuitspoeling aan de noordzijde, oostzijde en langs de bovenloop van de Roezebeek moet worden gestopt. De sloot langs de Roezebergweg moet worden gedempt of sterk verondiept, zodat het water langer in het gebied blijft staan. Dit betekent dat aangrenzende landbouwgronden moeten worden omgevormd om de waterhuishouding in dit gebied te herstellen. Ook het meanderende verloop van de Roezebeek moet worden verondiept en hersteld. Dit laatste is een langetermijndoel.

Ontdek meer gebieden