Manderheide

Uniek natuurgebied met bossen, beken en heide

De Manderheide verandert. Er wordt gewerkt aan een open heidegebied, om de habitat van zeldzame soorten te beschermen. Een Natura2000-traject met ingrijpende gevolgen voor de omgeving: de bedrijvigheid van nabijgelegen boerderijen wordt ingeperkt en er moeten bomen worden gekapt. Toch is de ingreep noodzakelijk om te voorkomen dat het heidegebied verdwijnt.

De Manderheide bestaat uit bos, (vergraste) heide, natuurakkertjes, jeneverbessenstruwelen en de bekende cirkels van Jannink: het grootste landschapskunstproject van Nederland. De heidegebieden zijn nu klein en verdeeld over het gebied. De afgelopen eeuw is steeds meer bebossing ontstaan. Het is de bedoeling om met de werkzaamheden 100 hectare aaneengesloten heidegebied terug te brengen. Zo worden de zeldzame soorten die van dit heidesysteem afhankelijk zijn, beter beschermd.

De uitvoering is in november 2020 gestart en bestaat uit drie fasen. De eerste fase is inmiddels afgerond. Er zijn nieuwe poelen aangelegd voor kamsalamanders en bestaande poelen zijn hersteld. Er is ruim een halve kilometer nieuwe houtwallen aangeplant en beschadigde stukken zijn opgeknapt. Op plekken waar jeneverbessen groeien, worden de jonge kiemen nu beter beschermd. De akkers in het gebied zijn bewerkt om ze weer geschikt te maken voor heideontwikkeling. Fase twee (bomenkap) wordt in de zomer van 2022 uitgevoerd. Fase drie (ook bomenkap) staat gepland voor 2025/2026.

“De komende jaren zal er weer een gevarieerd heidelandschap ontstaan.”Rick Staudt, terreinbeheerder
Ontdek meer gebieden