Springendal

Drie bosmeertjes voeden drie beken

Het oorspronkelijke gebied Springendal ligt aan de oostzijde van de stuwwal van Ootmarsum en is ongeveer 350 hectare groot. Er ontspringt hier bronwater op drie plaatsen, dankzij de bosmeertjes die in het Springendal te vinden zijn. Hier worden in de zomer van 2023 werkzaamheden uitgevoerd. De bronnen voeden de Springendalse beek. Deze vormt de zuidgrens van het gebied Springendal. Aan de grens met Duitsland ligt een open stuk heide, dat de “Paardenslenkte” wordt genoemd.

Voor het Springendal heeft het stoppen van de ontwatering en mestuitspoeling rond de oorsprong en bovenlopen hoge prioriteit. De stikstofconcentratie is te hoog en de ontwatering leidt tot een verminderde natuur- en waterkwaliteit. Dit betekent dat landbouwgronden moeten worden omgevormd, sloten worden gedempt en de fosfaatrijke toplaag moet worden verwijderd. De bemesting in verpachte percelen ten noorden van de Springendalse beek moet stoppen. Het landbouwperceel langs de Brandtorenweg wordt omgevormd tot heidegebied.

Om de verdroging in het gebied tegen te gaan, wordt de beekbedding opgehoogd tot 10-20 cm onder maaiveld en de beekloop daar waar nodig verlegd naar het oorspronkelijke spoor. Ook nemen we maatregelen om het opnieuw insnijden van de bodem te voorkomen en de terugschrijdende erosie tegen te gaan. De Springendalse beek heeft twee bovenlopen, waarin o.a. de beekprik voorkomt: een zeldzame soort die op de Rode Lijst staat en als bedreigd is aangemerkt. We voeren de maatregelen op zo’n manier uit dat de beekprik in het gebied kan voortbestaan.

Ontdek meer gebieden