De Braamberg

Rijke beuken-eikenbossen op een hoge heuvel

De Braamberg behoort tot de hoogste punten van Overijssel. Deze 76 meter hoge heuvel bevindt zich ten zuiden van het Dal van de Mosbeek en meteen ten oosten van Vasse. Het geheel ligt op de westzijde van de stuwwal en vertoont een sterk aflopend maaiveld. Op de hogere delen bevindt zich vooral bos, met enkele (schraal)graslandjes en bronnen. Op de lagere delen liggen akkers.

De beuken-eikenbossen op de heuvel zijn rijk aan spechten, waaronder opvallend veel kleine bonte spechten. Andere karakteristieke vogels zijn de wespendief, havik, fluiter en appelvink. In het kader van het programma ‘Terug naar de bron’ heeft op de Braamberg de afgelopen jaren al een natuurhersteltraject plaatsgevonden.

Om de verdroging van het ondiepe grondwatersysteem op de Braamberg terug te dringen, is het stoppen van de ontwatering in een aantal aangrenzende percelen (ten westen van de Braamberg) nodig. Daarnaast moet waarschijnlijk een bermsloot worden verondiept. Het opheffen van buisdrainage, stoppen met bemesting en verwijderen van de fosfaatrijke toplaag maken ook onderdeel uit van dit herstel van de waterhuishouding.

Ontdek meer gebieden