30 mei 2022

Evenwichtsbemesting, wat is dat?

In het gebied nabij het Roezebeekdal is evenwichtsbemesting opgenomen als maatregel in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het is de uitkomst van een lang voortraject, waarin eerder sprake was van 35 hectare landbouwgrond die moest verdwijnen. Voor nu blijft 29 hectare hiervan in stand, maar wel op voorwaarde van die evenwichtsbemesting. Wat is dit precies en hoe gaat het in z’n werk?

Bij evenwichtsbemesting mag een boer net zoveel meststoffen gebruiken als hij aan de grond onttrekt, in de vorm van stikstof en fosfaat die in gemaaid en geweid gras zijn opgeslagen. Doel is een balans te creëren tussen datgene wat aan bemesting op het land wordt gebracht en datgene wat aan product van het land wordt afgehaald, om zo het verlies van meststoffen als fosfaat en stikstof te beperken. In dit gebied draait het vooral om stikstof. Een vierjarige proef met evenwichtsbemesting, bij het Natura 2000-gebied Boetelerveld (Overijssel), heeft al aangetoond dat de uitspoeling van meststoffen vanuit een landbouw- naar een natuurgebied tot bijna nul kan worden teruggebracht.

Winst

Rudie Freriks, zelf eigenaar van een melkveebedrijf in Luttenberg, was betrokken bij de proef: “De resultaten waren echt heel goed. In het geval van stikstof is een volledig evenwicht in bemesting niet haalbaar, maar er valt wel degelijk winst te behalen.” De komende jaren begeleidt hij boeren rondom het Roezebeekdal, als praktijkbegeleider vanuit het BAC, in de richting van evenwichtsbemesting.

“Voor de boer zit het werk vooral in meer registreren en secuurder werken. Waar hebben we het precies over? Wat is er bemest? Wanneer? Waren er toen bijzondere omstandigheden? Wat is er geoogst? Pas als we dat allemaal goed in beeld hebben, kunnen we de balans opmaken.” Evenwichtsbemesting vraagt dus om kennis, maar ook aandacht en inzet van deelnemende boeren.

Vertrouwen

Rudie: “We focussen ook op de vraag: hoe kunnen we met dezelfde bemesting net wat meer van het land afhalen? Zo kunnen boeren er ook voordeel uit halen. Natuurlijk is het lastig en weer een extra regeltje, maar we hebben er nu eenmaal mee te maken. En evenwichtsbemesting is geen onmogelijke opgave, ik heb er persoonlijk veel vertrouwen in. Laten we het daarom met elkaar zo goed mogelijk invullen.”

Gerelateerd