10 jul 2023

Landgoed de Mosbekke: wat gaan we doen?

Landgoed de Mosbekke – niet te verwarren met Landgoed de Mosbeek – ligt hoog in de flank van de stuwwal, langs de bovenloop van de Springendalse beek. Het gebied is niet opengesteld voor publiek, maar het afwisselende landschap en de rijkdom aan soorten is vanaf de wandelroutes op het Springendal te beleven. Dit jaar worden er – in het kader van natuurherstel – diverse werkzaamheden uitgevoerd.

Wat kenmerkt het gebied?

Door de stuwwal komt in dit gebied veel grondwater onder druk naar boven. Dit levert kenmerkende begroeiing op, zoals zwarte els, tapijten met paarbladig goudveil, holpijp en bosbies. De beekjes zijn begroeid met kleine watereppe en in de beken zelf leeft een rijke gemeenschap aan macrofauna (de verzamelnaam voor ongewervelde dieren die met het ‘blote’ oog te zien zijn). De beekprik – die op de rode lijst als bedreigd staat aangemerkt en hier habitatsoort is – is hier een voorbeeld van.

Op hogere delen komt drogere heide voor, onder andere met struiken jeneverbes. Dit zijn conifeerachtigen die van nature voorkomen bij open begroeiing met voldoende licht. Op sommige plekken ligt leem heel dicht aan het oppervlak, daar komt vochtige heide voor. Bij de bovenloopjes waar het permanent vochtig is, vind je bijzondere varens, die dezelfde standplaats verkiezen als de drie-eenheid koningsvaren, dubbelloof en stippelvaren. Kortom, in dit soort landschappen vinden heel typische processen plaats, die zich vertalen in het voorkomen van vele planten- en dierengemeenschappen.

Wat gaat er gebeuren?

Het landgoed wordt gekenmerkt door zowel bosbegroeiing als heide. In beide omgevingen treffen we maatregelen. Voor de beken gaat op elk punt een maximale diepte van ongeveer 20 centimeter gelden. Dat betekent dat we de beken op diverse plekken gaan verondiepen. Als de beek dieper ligt dan 20 centimeter, legt hij de omgeving droog. En we willen dit gebied juist natter maken.

Op de heides verbeteren we de vitaliteit van jeneverbesstruiken. Dit doen we door te bekalken en de te zure bodem waar nodig beter te bufferen. Op plekken waar de bosranden steeds dichter op de heide groeien, zetten we deze bosranden terug. Daarnaast willen we vochtige alluviale bossen meer ruimte geven om zich te ontwikkelen. Dat betekent dat we in de beekdalen bepaalde schaduwboomsoorten (zoals de beuk) gaan terugzetten of weghalen. Zo creëren we meer licht in de beekdalen.Tot slot gaan we op een aantal plekken beekbegeleidende bossen in kwaliteit verbeteren en de oppervlakte hiervan uitbreiden.


Wanneer starten de werkzaamheden?

De werkzaamheden worden deze zomer uitgevoerd. Hierbij worden de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten gehouden. Mogelijk dat gestart wordt met een deel van de werkzaamheden voor de bouwvak, maar het grootste deel van het werk wordt na de vakantie uitgevoerd. De werkzaamheden moeten klaar zijn voordat het gebied weer te nat wordt.

Gerelateerd