14 okt 2022

Update: verpachting provinciale gronden

Verpachting van de provinciale gronden verloopt volgens het ‘Beleid- en uitvoeringskader tijdelijk beheer 2022’. Het tijdelijke beheer van de eigendommen van de provincie wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en ingevuld. Dit biedt flexibiliteit en moet voorkomen dat gronden die nodig zijn voor natuurontwikkeling, in meerjarig gebruik zijn uitgegeven en dus (nog) niet tijdig beschikbaar zijn. Bovendien kan de provincie op deze manier over de jaren heen zoveel mogelijk geïnteresseerde pachters in aanmerking laten komen om gronden te pachten.

Pachtloket

Voor de uitvoering van het tijdelijke beheer is een werkproces vastgesteld en worden vaste werkwijzen gehanteerd. Rentmeesterskantoor Van Ameyde is door (Europese) aanbesteding ingeschakeld om concrete werkzaamheden uit te voeren. Hierbij gaat het om de toewijzing van pachtgronden, het opstellen van de pachtcontracten en het toezien op het daadwerkelijke gebruik. Van Ameyde fungeert daarmee als pachtloket voor de provincie.

Beoordelingscriteria

De aanmeldperiode voor 2023 duurde tot 30 september 2022. Agrariërs die een aanbod voor pachtgronden willen ontvangen, hebben zich afgelopen zomer kunnen aanmelden. Een aanmelding leidt niet tot een garantie voor pachtgrond. Bij de toewijzing van pachtgronden wordt een aantal criteria gehanteerd. Het Didamarrest maakt het hanteren van deze criteria nog meer van belang. Maatwerk is alleen nog mogelijk als dit voortkomt uit onderhandelingen met een wederpartij, in het kader van de te realiseren opgave.

Het Didamarrest maakt het hanteren van deze criteria nog meer van belang. Maatwerk is alleen nog mogelijk als dit voortkomt uit onderhandelingen met een wederpartij, in het kader van de te realiseren opgave.


Interne analyse

De komende periode bepaalt de provincie welke gronden in pacht uitgegeven kunnen worden. Daarvoor worden alle lopende afspraken in het kader van grondverkrijging geïnventariseerd, net als de status van de verschillende planvormingstrajecten (wel/geen (voor)ontwerp bestemmingsplan of Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld). Tot slot wordt gekeken of de wens of noodzaak bestaat om maatwerkafspraken te maken vanuit een zaak of project, omdat er bijvoorbeeld onderzoek of beleidsvormingsvraagstukken aan de orde zijn.

Rentmeesterskantoor Van Ameyde laat elke aanmelder weten of hij in aanmerking komt voor uitgifte in pacht. Ook stelt het kantoor de pachtovereenkomsten op.

Gerelateerd