08 dec 2023

Vooruitblik op 2024: interview Karst Spijkervet

Karst Spijkervet heeft er een belangrijk jaar op zitten als regiobestuurder van LTO Noord: er zijn grote stappen gezet. We blikken met hem terug op 2023 en kijken alvast voorzichtig vooruit.

Wat zijn voor jou de belangrijkste mijlpalen van 2023?

Karst: “In januari hebben provinciale staten het Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld, waarmee grondeigenaren duidelijkheid hebben gekregen over de precieze maatregelen. Behalve daar waar nog beroepen lopen, natuurlijk. Dit jaar is ook gestart met de uitvoering van het herstel van de bronvijvers van de Springendalse Beek. Belangrijk voor de natuur, maar ook voor de beleving van het gebied. Dat merk je bijvoorbeeld aan het grote aantal aanmeldingen voor de expeditie. Ik wil ook het verder uitwerken van de evenwichtsbemesting nog noemen. Het RIVM heeft voor de tweede keer de waterkwaliteit gemeten. Dankzij het zorgvuldige voortraject kunnen straks de effecten goed worden gemeten.”

 

Vorig jaar noemde je ‘zorgen dat iedereen goed met elkaar in gesprek blijft’ je belangrijkste taak. Wat voor gevoel heb je hier een jaar later bij?

“Dat is nog steeds mijn taak. Als bestuurlijk trekker ben ik niet dagelijks met het project bezig, dat laat ik aan het projectteam. Maar als er zaken spaak lopen of ik signalen krijg van het project of vanuit het gebied, ga ik het gesprek aan. Ik probeer dan de juiste mensen om tafel te zetten om in gesprek tot duidelijkheid te komen en waar mogelijk een oplossing te vinden.”

“Ik probeer de juiste mensen om tafel te zetten om in gesprek tot duidelijkheid te komen.”

Wat staat er in 2024 op de agenda?

“Er wordt gestart met uitvoeren van de uitmijnopgave. Die is nu in voorbereiding. Ook is begin 2024 het eerste deel van het Provinciaal Inpassingsplan uitgewerkt in een bestek. Dit voorjaar bekijken we hoe we de aanbesteding van dit werk zo goed mogelijk doen. Na de zomer van 2024 moet de uitvoering dan starten. Tot slot hoop ik dat in 2024 de Raad van State uitspraak zal doen in de beroepszaken over het Provinciaal Inpassingsplan. Ook dat geeft duidelijkheid aan de grondeigenaren, bewoners en het project.”

 

Hoe omschrijf je daarin de rol van LTO?

“LTO heeft het opstellen van het inrichtingsplan en Provinciaal Inpassingsplan bestuurlijk getrokken. Nu de focus volledig op de uitvoering komt te liggen is de rol voor LTO beperkt. De regie ligt feitelijk bij de provincie als aanbestedende partij, en ook voor de uitvoering het bevoegd gezag, voor zowel het Provinciaal Inpassingsplan als de N2000-opgave.”

 

Met welke invloeden van buitenaf houd je voor het komende jaar rekening?

“Er zijn natuurlijk net verkiezingen geweest. In het provinciaal bestuursakkoord kunnen we lezen dat de coalitie doorgaat op de ingeslagen weg. Wat er op landelijk niveau gaat wijzigen is op dit moment niet te zeggen. De opgave voor Springendal en Dal van de Mosbeek is wettelijk geregeld en er ligt veel vast in Europese en nationale besluitvorming. We moeten dus afwachten of de aanpak van de opgave zal wijzigen.”

Gerelateerd